4.แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด

1.การทดลองที่มีแผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design:CRD)

คือ เป็นการทดลองที่มีการผันแปรของสิ่งทดลองเพียงทางเดียว โดยสิ่งทดลองนั้นมักมีมากกว่า 2 สิ่งทดลองเป็นต้นไป แผนการทดลองนี้เหมาะสมสำหรับกรณีที่สิ่งทดลองมีความสม่ำเสมอมาก ไม่มีความแตกต่างเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น น้ำหนัก อายุ เป็นต้น

2. การทดลองที่มีแผนแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD หรือ RBD)

คือ เป็นการทดลองที่มีการผันแปรของปัจจัย 2 ทาง โดยสิ่งทดลองนั้นมักมีมากกว่า 2 สิ่งทดลองเป็นต้นไป แบบหุ่นของแผนการทดลองแบบนี้ แผนการทดลองแบบบล็อก หน่วยทดลองมีความแปรปรวน 1ลักษณะ(ไม่สม่ำเสมอ) โดยจะจัดกลุ่มหรือแยกประเภทสิ่งที่เหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน ประเภทที่แบ่งเรียกว่าบล็อก (block) โดยกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องมีความสม่ำเสมอ ระหว่างบล็อกต้องมีความแตกต่างกันมาก บล็อกที่มีความสมบูรณ์ ในแต่ละบล็อกจะต้องได้รับ Treatment ทุก Treatment ที่มีในการทดลอง

3.การทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial experiment)

คือ เมื่อมีปัจจัยที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป  ลักษณะการทดลองแบบนี้เรียกว่า ทรีทเมนต์คอมบิเนชัน(treatment Combination : tc )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s