กำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน

=>วัตถุประสงค์ (Objective) คือ  เป้าหมายซึ่งต้องการให้กิจกรรมบรรลุผลหรือหมายถึงเป้าหมายระยะสั้นที่มีลักษณะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

 

=>สมมติฐาน (Hypothesis) คือ ข้อความที่คาดคะเนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปหรือข้อความที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพื่อคาดคะเนหรือ ทำนายถึงผลของการวิจัย

สัญญาลักษณ์

สมมุติฐานหลัง               

สมมุติฐานทางเลือก        

ชนิดของสมมุติฐาน

สมมติฐานทางวิจัย (Research Hypothesis) คือ สมมติฐานที่เขียนในลักษณะของข้อความ

สมมติฐานทางสถิติ(Statistical Hypothesis) คือ สมมติฐานที่เขียนบรรยายในรูปของ สัญลักษณ์ เชิงสถิติ โดยสัญลักษณ์ที่ใช้จะใช้แทน ค่าพารามิเตอร์ (Parameter)

ชนิดของสมมติฐานทางวิจัยแบ่งตามทิศทาง
สมมุติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) คือ สมมุติฐานที่ระบุได้แน่นอนถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรว่า สัมพันธ์ในทางใด

สมมุติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Nondirectional Hypothesis) คือ

สมมุติฐานที่ระบุไม่ได้แน่นอนถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร ว่าสัมพันธ์ในทางใด

ลักษณะของสมมุติฐานที่ดี

1. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
2. อธิบายหรือตอบคำถามได้หมด
3. แต่ละข้อควรตอบคำถามเพียงข้อเดียว
4. สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
5. สมเหตุสมผลตามทฤษฎี
6. เข้าใจง่าย ชัดเจน
7. สามารถตรวจสอบได้
8. มีขอบเขตพอเหมาะ
9. มีอำนาจในการพยากรณ์สูง

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s