2.ประชากร (Population)และตัวอย่าง (Sample)

ค่าเฉลี่ย (Mean)

แบ่งได้ 2 แบบ คือ

1.ค่าเฉลี่ยของประชากร (μ)

สูตร  

2.ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (ẍ)

สูตร 

 

ความแปรปรวน (Variance)

แบ่งได้ 2 แบบ คือ

1.การกระจายตัวของประชากร (σ²) ,ค่าเฉลี่ยของประชากร (μ)

สูตร   

2.การกระจายตัวของตัวอย่าง (s²) ,ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (ẍ)

สูตร     

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

แบ่งได้ 2 แบบ คือ

1.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard deviation ,SD ,σ)

สูตร  

2.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (Standard deviation ,SD ,s)

สูตร 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s