คำศัพท์และสัญญาลักษณ์ทางสถิติ

-ประชากร (Population) หมายถึง  จำนวนเต็มของหมู่คน สัตว์ สิ่งของ หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือคือเซตของสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการศึกษาทั้งหมด

-ตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มสมาชิกที่ถูกเลือกมาจากประชากรด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาและเก็บข้อมูล

-ค่าสังเกต (Observation) หมายถึง ค่าที่วัดได้ของตัวแปร วัดได้จากตัวอย่างแต่ละหน่วย

-ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งที่เราศึกษาซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป ทั้งปริมาณและข้อความต่าง ๆ แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรแทรก

-ค่าเฉลี่ย (Mean)

-ความแปรปรวน (Variance)

-ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum of square)

-ปัจจัยการแก้ไข (Correction factor)

-องศาอิสระ (Degree of freedom)

-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Standard deviation of the mean)

-ข้อผิดพลาดมาตรฐาน (Standard error)

-สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (Coefficient of variation)

-ประมาณการที่เป็นกลาง (Unbiased estimate)

-ความแม่นยำ (Accuracy)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s