จัดทำโดย

Posted: October 2, 2012 in Uncategorized

นายชัชวาล อย่างสุข รหัส 5212450412 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Advertisements

เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบ่งได้ 2 กลุ่มการเรียน คือ

1.สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ปรจำวิชา

-ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี

-รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

2.สำหรับนักศึกษา สาขาพืชสวน พืชไร่

อาจารย์ปรจำวิชา

-ผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์

-ดร.สุทินพรหมโชติ